BitStream II

DSC_3487

BitStream II bygger vidare på Botnia-Atlantica projektet BitStream I: Kompetensutveckling för innovationskraft i vilket verksamhetsmodellering var en central aktivitet. Erfarenheterna från BitStream visar att innovation i offentlig verksamhet kräver en god förståelse för den egna verksamhet och hög intern kompetens om både verksamhetsmodellering och de möjligheter den pågående digitala transformationen av samhället för med sig. Därför är huvudsyftet med BitStream II att möta de utmaningar offentlig sektor står inför genom ett offensivt, proaktivt och gränsöverskridande FoU arbete. Projektets övergripande mål är att möta den framväxande digitaliseringen genom att i nära samarbete över landsgränser utveckla en långsiktigt hållbar innovationskapacitet, effektivare organisering samt utmaningsdriven verksamhetsutveckling i offentlig sektor. För att uppnå det övergripande målet ska följande delmål uppfyllas:

1. Vidareutveckling av de prototyper av metoder och verktyg för utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet som utvecklades i BitStream.

2. Utveckling och utvärdering av minst två sätt att organisera innovativ verksamhetsutveckling i offentliga organisationer.

3. Utveckling av metoder och strukturer för en gränsöverskridande innovationsmiljö baserad på digital medborgarcentrerad utveckling.

4. Utveckling av kunskap för offentlig sektor om utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling, speciellt tjänste- och processinnovation, baserad på digitalisering, leanfilsofi och processtänkande.

Projektets förväntade resultat är:

1. Organisationsformer, metoder och verktyg, inklusive ett visualiseringsverktyg för beslutsfattande, för utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling anpassade till offentlig verksamhet.

2. Praktiska guidelines för organisering av innovativ verksamhetsutveckling i offentliga organisationer vid användning av verksamhetsmodellering.

3. En utvärderingsmetod för att bedöma värdet av potentiella e-lösningar.

4. En metod för social och deltagande utmaningsdriven innovation där företrädare för olika intressentgrupper deltar i digitalt baserad samskapande utformning av offentliga tjänster.

5. Kunskap om utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet.

Då aktiviteterna i BitStream II har verksamhetsmodellering och innovation i fokus, samverkar projektet väl med de steg för jämställdhetsarbete som presenteras i JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering. Detta innebär att dessa steg enkelt kan integreras i arbetet när projektets deltagare genomför verksamhetsmodellering inom sina respektive verksamheter. Projektarbetet genomförs i form av en aktionsorienterad metod där personal i deltagande organisationer tillsammans med forskare arbetar med konkret problemlösning och utvecklingsarbete. En stor fördel med aktionsforskning är att metoden kombinerar: 1. Konkret problemlösning för deltagande organisationer med, 2. Generell kunskapsutveckling baserad på gemensamma erfarenheter och gemensamt lärande. På så sätt kan vi säkerställa att projektets resultat är till nytta i arbetet att skapa en effektivare offentlig verksamhet inom BA:s programområde, och att den kunskap och de metoder och verktyg som utvecklas i projektet kan implementeras och användas i offentliga organisationer i hela programområdet.